Regulamin sklepu.
Regulamin Obowiązuje od 2012-01-01

Sklep internetowy działający pod adresem www.sosnowiczanka.pl, prowadzony jest przez firmę Małgorzata Stasik Kaszuba "Bądź piękna", z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Tabelna 24 , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta Piekary Śląskie, pod numerem 9784/2007 , NIP:645-167-02-43 , Regon 240581838

Oferta sklepu

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz są cenami brutto.
Ceny umieszczone przy każdym towarze nie obejmują kosztów przesyłki. Aktualny cennik przesyłek znajduje się w dziale Dostawa.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Oferta ważna na terenie Polski.

Zamówienia

Zamówienia są przyjmowane przez strony www.sosnowiczanka.pl Po złożeniu zamówienia Klient dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej list z jego treścią.
Warunkiem realizacji jest podanie prawidłowych danych kontaktowych wraz z numerem telefonu, zgodnie w wymogami formularza zamówienia. Dane Klienta podane przy składaniu zamówienia mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia realizacji składanych zamówień. Każde złożone przez Klienta zamówienie jest potwierdzane przez sklep.

Anulowanie zamówienia - zgłoszenie rezygnacji należy dokonać pisząc na adres: hurt@sosnowiczanka.pl Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny. Przy płatności przelewem (przedpłata), za datę potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się wpływ środków na konto sklepu. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówką przy osobistym odbiorze towaru
- gotówką przy odbiorze towaru (kurier dostarczający produkty odbiera należność za zamówienie wraz z wliczonym kosztem za przesyłkę)
- przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu


Gwarancje

Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją producenta.
Należy stosować się do zaleceń producenta, podanych na opakowaniu lub dołączonej ulotce.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku reklamacji bezspornych nie wymagających ustalenia przyczyny - sklep zleca na własny koszt odbiór przesyłki. W innych przypadkach reklamowany towar należy odesłać we własnym zakresie na adres naszego sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu.

Prosimy również o informację z jakich uprawnień reklamacyjnych chcą Państwo skorzystać (gwarancja producenta czy niezgodności towaru z umową).

Uszkodzenia transportowe rozpatrujemy zgodnie z przepisami polskiego prawa: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r ; Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r nr 50, poz. 601 ze zm.).
Art. 76.
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

art 545 § 2 Kodeksu Cywilnego:
"W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju: jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika."

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie.


Zwracany towar (nie noszący jakichkolwiek śladów używania, kompletny i nieuszkodzony) należy odesłać razem z kserokopią dowodu zakupu, na adres naszego sklepu.
Zwrot należności nastąpi do 7 dni od daty otrzymania przez sklep zwracanego towaru na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.